روابط عاشقانه پرنس هری به مگان مارکل برای اولین بار نبوده و قبل از مگان، وی همواره برای مدتی با دختران و زنان دیگری در ارتباط بوده است. در این میان گاهی پیش آمده که شاهزاده هری از دخترانی خواستگاری کرده اما آن ها به شاهزاده بریتانیایی جواب رد داده اند. باور نکردنی است اما واقعیت دارد .


ادامه را ببینید